Nowe czasy nowe wymagania

Dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrówno- ważonego rozwoju na poziomie globalnym. Ma on także niebagatelne znaczenie dla branży jubiler­ skiej, ponieważ zmienia zasa­ dy funkcjonowania przedsię­ biorstw na rynku europej­ skim. Zgodnie z agendą 2030 współczesny wysiłek moder­ nizacyjny powinien koncen­ trować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczes­ nej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

q17

Branża juBilerska woBec agendy 2030

Agenda 2030 zakłada realizację 17 celów Zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Założeniem jest, że działania na rzecz osiągania celów wymagają aktywności i osiągania postę­ pów równocześnie na tych trzech płaszczyznach i w sposób zintegrowany. należy zauważyć, że branża jubilerska będzie musiała podporządkować się nowym zasadom, które zakładają dąże­ nie do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji a także nakładają na branżę jubilerską odpowiedzialność za wpro­ wadzenie do atmosfery dwutlenku węgla. Branża jubilerska, aby funkcjo­ nować w nowych realiach, musi stać się branżą„zieloną”i dążyć do wprowadza­ nia na rynku nie tylko produktów jubi­ lerskich pochodzących z „etycznych źródeł”, ale także [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marta Andrzejczak Opracowane na podstawie dokumentów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii