Wirtualny bursztyn

40 wystawców z Polski i zagranicy oraz kupcy z 45 krajów wezmą udział w pierw- szej edycji Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii AMBERIF VIRTUAL SHOWROOM, która odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2021 r. W obecnej sytuacji to jedyna szansa na podtrzymanie ciągłości targów, zaś dla producentów nadzieja na wyjście z impasu.

q9

TarGI SZaNSą Na OżyWIeNIe BraNży BurSZTyNNICZeJ

Sytuacja w branży bursztynniczej daleka jest od zadowalającej – ponad rok przestoju wywołanego ogólnoświatowym lockdow- nem, brak turystów będących największymi odbiorcami drobnej biżuterii z bursztynem oraz ograniczenie międzynarodowych kontaktów handlowych negatywnie odbiły się na jej kondycji. Stąd duża nadzieja producentów pokładana w zapowiedzianej na kwiecień br. – i odwołanej z powodu pandemii – stacjonarnej edycji targów amberif, wynikająca także z przekonania o koniecz- nym osobistym kontakcie z partnerami biznesowymi. W tym – prawdopodobnie – tkwi przyczyna stosunkowo niewielkiego zainteresowania targami wirtualnymi. Mamy świadomość, że kontakty wirtualne nie zastąpią w pełni osobistego kontaktu, dlatego aMBerIF VIrTuaL SHOWrOOM został pomyślany jako ważne narzędzie wspomagające trady- cyjne kontakty handlowe nie tylko w pandemicznym roku 2021, ale także jako hybrydowe uzupełnienie tradycyjnych targów w najbliższej przyszłości oraz interaktywny katalog wystawców, pozwalający odnaleźć kontrahentów przez cały rok – przekonu- ją organizatorzy.

KOrZyśCI PłyNąCe Z FOrMuły TarGóW ONLINe

aMBerIF VIrTuaL SHOWrOOM to innowacyjne przedsięwzięcie wystawiennicze w formule on-line a jednocześnie multifunkcjo- nalna platforma cyfrowa umożliwiająca podtrzymywanie aktyw- ności biznesowej w sieci: nawiązywanie nowych kontaktów handlowych, prezentowanie premierowych kolekcji, przepro- wadzanie aukcji, przyjmowanie zamówień, realizacja spotkań w formule matchmakingu, sprzedaż produktów i usług. Oprócz rozwiązań handlowych i transakcyjnych połączonych w kompleksowy moduł e-commerce aMBerIF VIrTuaL SHOWrOOM zawierać będzie również portal informujący o designie, trendach marketingowych, wydarzeniach artystycz- nych i naukowych związanych z bursztynnictwem i złotnictwem, prezentacje sylwetek autorów oraz ich dokonań oraz wyniki konkursów projektowych, wystaw i pokazów mody. Przy jego pomocy możliwa będzie również organizacja profesjonalnych konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń, wykładów i prezenta- cji w najwyższym standardzie audiowizualnym.

PrOGraM TarGóW aMBerIF

Wirtualna formuła targów nie stanowi przeszkody do kontynu- acji wydarzeń, które tradycyjnie towarzyszyły targom amberif. Za pośrednictwem Internetu w targowy czwartek możliwy będzie udział w rozdaniu nagród w amberif design award 2021: Skarb- Bijou-Schatz-Treasure oraz amberif Selection (wcześniej Mercurius Gedanensis), którego celem jest niezmiennie poszukiwanie najlepiej zaprojektowanych i mistrzowsko wykonanych produk- tów oraz ciągłe inspirowanie autorów do poszukiwania ponad- standardowych rozwiązań użytkowych, technologicznych i stylistycznych. Będzie im towarzyszył pokaz mody, w którym wezmą udział m.in. aleksander Gliwiński i Ireneusz Glaza Chilli Jewellery.

TreNd BOOK 2021

Jak co roku – od 11 lat – na targach amberif swoją premierę będzie miał Trend Book – publikacja analizująca tendencje sty- listyczne we współczesnym wzornictwie w kontekście ich zasto- sowania w projektowaniu unikatowej biżuterii z bałtyckim bursztynem. Jak zapowiada autor publikacji prof. Sławomir Fijałkowski, po premierze w świecie wirtualnym planowana jest również premiera w świecie rzeczywistym – najprawdopodobniej jesienią. W tym roku w Trend Booku opisanych zostało następu- jących pięć makrotrendów: architectonix – ukłon w stronę konstruktywistycznej geometrii, talisman – odwołujący się do antropoligicznie najstarszej funkcji biżuterii, slowstainable – czyli odwołanie do idei designu zrównoważonego, glitch – pretekst do kreatywnego wykorzystania technik komputerowych oraz endwined – interkulturowe zaproszenie do zapoznania się z jubilerską tradycją dawnych i obecnych Chin poprzez zesta- wienie bursztynu z jadeitem. Partnerem jednego z tematów jest firma Chow Tai Fook z Hongkongu, a jego efektem kolekcja biżuterii łączącej właśnie bursztyn i jadeit.