Biżuteria ze skamieniałego drewna atrakcją Nocy Mu­ze­ów w Łodzi

Uni­ka­to­wa ko­lek­cja bi­żu­te­rii ze ska­mie­nia­łe­go drew­na, po­cho­dzą­ca z ko­lek­cji Mu­zeum Przy­rod­ni­cze­go w Chem­nitz (Niemcy), bę­dzie głów­ną atrak­cją Nocy Mu­ze­ów w Łodzi. W te­go­rocz­nej edy­cji im­pre­zy wezmą udział 53 pla­ców­ki kul­tu­ry.

W trak­cie prac bu­dow­la­nych, pro­wa­dzo­nych w mie­ście sto lat temu, od­kry­to ska­mie­nia­łe po­kła­dy drew­na, które liczą sobie 300 mi­lio­nów lat...

Czytaj więcej