Artykuły z działu

Przeglądasz dział PRAWO (id:40)
w numerze 12/2008 (id:73)

Ilość artykułów w dziale: 1

Dlaczego warto zostać spółką giełdową?

Polacy coraz chętniej sięgają po towary luksusowe. Rozwój gospodarczy i powolny, ale sukcesywny wzrost zamożności społeczeństwa staje się szansą rozwoju rynku dóbr luksusowych. Stwarza to również obiecujące perspektywy dla branży jubilerskiej. Powszechnie wiadomo, że duży i silny może więcej, toteż planując przyszłość swojej firmy, warto zastanowić się, czy nie skorzystać z szansy, jaką daje giełda

W procesie dynamicznego rozwoju firmy prędzej czy później następuje moment, w którym firma wyczerpuje dotychczasowe źródła pozyskiwania kapitałów, a realizacja ambitnych celów strategicznych wymaga dalszego finansowania. Co zatem można zrobić, aby zdobyć dodatkowe pieniądze na rozwój i szerzej rozwinąć skrzydła? W takiej sytuacji firma może skorzystać z oferty rynku publicznego, który umożliwia wyjście z emisją papierów wartościowych adresowaną do szerokiego kręgu potencjalnych nabywców. Papiery wartościowe emitowane przez spółki są przedmiotem obrotu na giełdzie. Giełda jest miejscem, w którym stykają się potrzeby emitentów dotyczące dalszego finansowania z wolnymi kapitałami inwestorów, którzy mogą zasilić spółki w potrzebne im środki finansowe.

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy określone są w regulaminie giełdy i rozporządzeniu ministra finansów z 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (DzU nr 206, poz. 1712). Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej 809/2004

Podstawowe korzyści wynikające z wejścia na giełdę papierów wartościowych to: – pozyskanie kapitałów na dalszy rozwój firmy dzięki emisjom: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa do zakupu akcji, kierowanych do publicznego obrotu, – możliwość wyemitowania akcji dla pracowników spółki w ramach programu motywacyjnego; taka emisja może być pozapłacową formą pobudzenia aktywności pracowników niewpływającą w sposób znaczący na koszty działalności, – uwiarygodnienie spółki, które ułatwia pozyskiwanie finansowania z innych źródeł, np. kredytów bankowych.

Spółki giełdowe postrzegane są jako spółki o większym prestiżu, a ogólna dostępność i jawność sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych przyspiesza procedury związane z uzyskaniem kredytu.

Aby zostać spółką giełdową, trzeba spełnić określone przepisami prawa warunki. Droga na giełdę wymaga kilku kroków:

  1. Ponieważ emitentem akcji notowanych na giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną, firma, którą chcemy wprowadzić na giełdę, musi mieć tę formę prawną. W przypadku gdy firma ma inną formę prawną, właściciele muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną lub zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.
  2. Następnym krokiem jest uchwała walnego zgromadzenia o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.
  3. Przed dopuszczeniem do obrotu spółka musi przygotować odpowiedni dokument informacyjny (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne). Prawidłowe sporządzenie tych dokumentów wymaga nawiązania współpracy z biegłym rewidentem oraz biurem maklerskim. Obowiązkiem biegłego rewidenta jest zbadanie sprawozdań finansowych spółki i takie ich przekształcenie, aby sprawozdania z poszczególnych lat były porównywalne. Biuro maklerskie zajmie się akcjami spółki w ofercie publicznej.
  4. Robocza wersja prospektu emisyjnego jest następnie składana do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja, po przekazaniu ewentualnych uwag do prospektu oraz po ich uwzględnieniu przez spółkę, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.
  5. Przed rozpoczęciem oferty publicznej spółka (emitent) jest zobowiązana do zawarcia z krajowym depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną.
  6. Dopiero teraz przeprowadzana jest oferta publiczna.
  7. Po zakończeniu oferty spółka składa wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji na rynek podstawowy lub równoległy. Wniosek ten jest rozpatrywany przez zarząd giełdy.
  8. Po zdeponowaniu wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, zakończeniu oferty publicznej oraz rejestracji akcji nowej emisji spółka składa do zarządu giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym.

Zarząd giełdy określa m.in. system notowań oraz datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. Rynek kapitałowy nie jest celem samym w sobie. W rękach przedsiębiorców staje się instrumentem służącym do realizacji celów strategicznych. Stąd też wejście na giełdę staje się celem coraz większej grupy przedsiębiorstw. Środki finansowe uzyskane w ten sposób pozwoliły wielu firmom dynamicznie rozszerzyć działalność, umocnić pozycję rynkową. Na rynku jubilerskim z tego instrumentu skorzystała jako pierwsza firma W.Kruk.